Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

 1. Produktinformation

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de indgår som en del af parternes aftale.

 

 1. Tilbud

Alle priser afgives med forbehold for råvare- og valutakursændringer, leveringstid med forbehold for mellemsalg og ændring af leveringstid fra værk. Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 2 uger fra tilbuddets dato.

 

 1. Kvalitet

Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov. Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker det leverede, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

 

 1. Kvantum

For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på plus/minus 10% af det specificerede kvantum. Beregning efter vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane.

 

 1. Ordrer og aftaler

En ordre må for at være bindende for sælger bekræftes skriftligt af denne, og kun sælgers salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ordrens effektuering.

 

 1. Priser og levering

Ved salg fra lager gælder de priser og betalingsbetingelser, der fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste excl. moms. Levering sker ab sælgers adresse. Fragt, som køber skal betale, skal altid faktureres denne og ikke betales kontant ved modtagelsen.

 

 1. Betaling

Betaling skal være sælger i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering er sket til aftalt tid.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med den officielt fastsatte diskonto plus 5%. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

 1. Ejendomsforhold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret.

 

 1. Levering

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogle beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 16 (ansvarsfrihed), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

 

 1. Emballage

Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.

 

 1. Afbestilling

Ved afbestilling af leverancer er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for de med afbestillingen forbundne omkostninger.

 

 1. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 

 1. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Mangler ved det solgte vil efter sælgers valg inden for rimelig tid blive afhjulpet eller det solgte omleveret.

Sker sådan afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Reklamationer over varernes kvalitet må vedlægges prøver af tilstrækkelig mængde til sikker bedømmelse af reklamationens berettigelse. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Er der sket afhjælpning og omlevering, kan sælgers mangelansvar ikke udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

 

 1. Byggeleveranceklausul

For så vidt kun i det omfang de leverede produkter anvendes til byggeri i Danmark, udvides mangelansvaret som følger: Ved fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen (skjulte mangler) ophører sælgers ansvar 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori de leverede produkter indgår, dog højst 6 år fra overgivelse af produkterne til køber.

Leverancen sker i øvrigt i overensstemmelse med nærværende betingelser.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

 

 1. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

 1. Returvarer

Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med sælger. Medmindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand og for værks-/fabriksemballerede materialers vedkommende, at disse er i original, ubrudt emballage.

 

 1. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

 

http://www.branchehuset.dk/

Salgs- og leveringsbetingelser